Задгай пивоны хоолой
Төгс гадаад төрх байдал болон илүү удаан хугацаанд дээд зэрэглэлийн хэрэгсэл бий болгох шинж чанартай